De Boer containertrading

Algemene Voorwaarden

 ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN:

Afdeling 1: ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1:   TOEPASSELIJKHEID

Deze Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, aanbiedingen, overeenkomsten en uitvoering van werkzaamheden van en door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Scheepvaart- en Handelsonderneming de Boer BV, tevens handelend onder de naam “De Boer Containertrading”, gevestigd  te 6114 KV Susteren, Ringovenweg 1 en kantoorhoudend aan de Ringovenweg 1 te 6114 KV Susteren, gemeente Echt-Susteren, verder de noemen de “aanbieder”.

Afwijking van deze Algemene Leverings- of Betalingsvoorwaarden en/of mondelinge of telefonische afspraken zijn alleen dan bindend, wanneer zij door de aanbieder schriftelijk zijn bevestigd.

Toepasselijkheid van door de wederpartij gehanteerde Algemene Voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

In geval van tegenstrijdigheid tussen de overeenkomst en deze Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden prevaleert de overeenkomst.

In geval een bepaling uit deze Algemene Leverings- en Betalings voorwaarden nietig is, treedt voor deze bepaling in de plaats een geldige bepaling die zoveel mogelijk beantwoordt aan en aansluit bij de strekking van de nietige bepaling. Deze eventuele nietigheid van één van de bepalingen van de Algemene Voorwaarden doet niet af aan de geldigheid en toepasselijkheid van de overige bepalingen.

Artikel 2:   AANBIEDINGEN / OFFERTES

Alle offertes van de aanbieder zijn steeds vrijblijvend. Dit geldt ook voor de prijzen, voorraadlijsten, catalogi en prospectussen etc.

Ieder aanbod door aanbieder gedaan geldt onder voorbehoud van tijdige leverbaarheid/beschikbaarheid van het aangebodene.

Overeenkomsten zijn alleen bindend indien deze schriftelijk zijn bevestigd door aanbieder of indien levering reeds is geëffectueerd. Mondelinge mededelingen zijn alleen bindend indien deze schriftelijk zijn bevestigd door aanbieder.

De aanbieding van aanbieder geldt alleen voor de cliënt aan wie deze is gedaan en geldt slechts voor de duur van de geldigheidstermijn.

Artikel 3:   TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

De overeenkomst komt tot stand, zodra de acceptatie van het aanbod de aanbieder binnen de geldigheidstermijn heeft ontvangen. De acceptatie van het aanbod impliceert dat de opdrachtgever zich verenigt met de toepasselijk verklaring van de Algemene Leverings- en Betalingsvoor waarden.

Indien in de acceptatie voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van de offerte worden aangebracht, komt de overeenkomst eerst tot stand indien de aanbieder aan de opdrachtgever schriftelijk heeft bericht met deze afwijking in de offerte in te stemmen.

Artikel 4:   PRIJZEN

Alle prijzen van de aanbieder zijn exclusief BTW. Overige bijkomende kosten zoals vergoedingen aan derden, belastingen, toeslagen, invoerrechten alsmede alle tussentijdse verhogingen daarvan, komen geheel voor rekening van de opdrachtgever.

Indien na het sluiten van de overeenkomst de prijzen en/of lonen en/of andere lasten een verhoging moeten ondergaan, zal de overeenkomst door de aanbieder daaraan kunnen worden aangepast, indien en voor zover deze vergoedingen van invloed zijn op de door aanbieder te verrichten diensten en/of leveranties.

De prijzen zijn berekend voor levering af het bedrijf van aanbieder, resp. af magazijn of andere opslagplaatsen van de aanbieder.

Aanbieder is gerechtigd haar prijzen/tarieven te verhogen, ook gedurende de loop van de overeenkomst. In dat geval is de opdrachtgever gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 5:   LEVERINGEN

De levertijd wordt door de aanbieder zo nauwkeurig mogelijk opgegeven; doch is niet fataal of bindend.

Behoudens grove schuld aan de zijde van de aanbieder, geeft een overschrijding van de levertijd, door welke oorzaak dan ook, de opdrachtgever geen recht op vergoeding van direct of indirect geleden schade of vergoeding van welke kosten dan ook, noch op ontbinding van de overeenkomst, noch op niet-nakoming van enige verplichting, welke door hem uit de overeenkomst of met deze samenhangende overeenkomst mocht voortvloeien, noch op het al dan niet met rechterlijke machtiging verrichten of doen verrichten van werkzaamheden ter uitvoering van de overeenkomst.

De leveringstermijn vangt eerst aan zodra alle voor de opdracht c.q. leverantie noodzakelijke gegevens, materialen, e.d., in het bezit zijn van de aanbieder en de opdrachtgever aan al zijn verplichtingen op dat moment heeft voldaan.

Indien tussentijds wijzigingen in de overeenkomst worden aangebracht of de uitvoering daarvan wordt opgeschort door de opdrachtgever, wordt de leveringstijd met minimaal de duur van de door deze wijziging ontstane extra werkzaamheden of van opschorting verlengd.

Bij levering franco werk, of op wal behoefd aanbieder de zaak niet verder te vervoeren dan tot waar het vaartuig over een behoorlijk bereikbaar terrein, respectievelijk het vaartuig langs een behoorlijk bevaarbaar water kan komen. De juridische levering en overdracht van het risico vindt plaats op het ogenblik dat de container los is van het voertuig c.q. het vaartuig.

Wanneer als leveringsconditie een van de incoterms is overeengekomen, zullen de op dat moment het sluiten van de overeenkomst geldende incoterms van toepassing zijn.

Aflevering aan degenen aan wie aanbieder de goederen ten behoeve van opdrachtgever afgeeft en derhalve ook aan degene die voor de opdrachtgever de zaken ophaalt of anderszins onder zich neemt, geldt als aflevering aan opdrachtgever. Onjuiste aflevering ten gevolge van door opdrachtgever niet of niet tijdig verstrekt dan wel onjuiste informatie komt ten geheel voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 6:   EIGENDOMSVOORBEHOUD

De zaken blijven, ook na de aflevering aan de opdrachtgever eigendom van de aanbieder zolang de opdrachtgever niet volledig aan zijn verplichtingen - waaronder betaling van de vorderingen van aanbieder - jegens aanbieder heeft voldaan. Het vorenstaande geldt onverkort in geval van verwerking, bewerking of montage van de zaak.

Indien aanbieder ondanks het vorenstaande toch het eigendom verliest, zal de opdrachtgever alle medewerking verlenen aan de vestiging van een bezitloos pandrecht op de zaken ten behoeve van aanbieder. Voorts zal opdrachtgever alle medewerking verlenen aan het veiligstellen van de rechten en aanspraken van aanbieder.

Tenzij de zaken eigendom zijn geworden van opdrachtgever, is het de opdrachtgever niet toegestaan om de zaken te verkopen, bezwaren, verhuren, in verbruiklening te geven of anderszins uit handen te geven, zonder dat aanbieder haar schriftelijke toestemming daarvoor heeft gegeven.

Opdrachtgever is niet gerechtigd om op welke wijze dan ook over zaken van aanbieder te beschikken, waardoor diens eigendomsvoorbehoud wordt aangetast. In geval van beslaglegging, surseance van betaling c.q. faillissement van de opdrachtgever, dient de opdrachtgever hiervan melding te maken aan de aanbieder.

Artikel 7:   WIJZIGING OVEREENKOMST

Alle wijzigingen in de overeenkomst in opdracht van de opdrachtgever waardoor er meerdere kosten ontstaan, dienen beschouwd te worden als meerwerk en voor zover daaruit minder kosten ontstaan, als minderwerk.

Meerwerk zal worden berekend op basis van prijsbepalende factoren die gelden op het moment dat het meerwerk wordt verricht. Minderwerk zal worden verrekend op basis van de bij het sluiten van de overeenkomst geldende prijsbepalende factoren.

Artikel 8:   TRANSPORT

De wijze van transport wordt, indien geen nadere aanwijzingen door de opdrachtgever aan de aanbieder zijn gegeven, door de aanbieder in redelijkheid bepaald, zonder dat door de aanbieder hiervoor enige aansprakelijkheid wordt gedragen. Indien de kosten van het transport niet in de prijs zijn inbegrepen, worden deze apart berekend.


Artikel 9:   BETALING

Betaling van de facturen dient te geschieden binnen 8 dagen na  factuurdatum.

Bij niet-tijdige betaling binnen de hierboven genoemde termijn, zal de opdrachtgever, zonder daartoe enige ingebrekestelling is vereist, over het openstaande bedrag een contractuele en/of wettelijke rente verschuldigd zijn, berekend vanaf de dag dat de betaling had dienen plaats te vinden tot en met de dag van de algehele voldoening. De renteberekening vindt plaats volgens de bij de Nederlandse Bankinstellingen gebruikelijke methode.

Indien de opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet en evenmin gevolg geeft aan een ingebrekestelling met een termijn van één week, dan is de aanbieder bevoegd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen. In dat geval is de opdrachtgever aansprakelijk voor de door de aanbieder geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving, transportkosten en de kosten van ingebrekestelling. Tevens is de aanbieder gerechtigd om, indien de opdracht gegeven is en de opdrachtgever in gebreke is met het nakomen van zijn betalingsverplichtingen, zijn werkzaamheden op te schorten, ook indien een vaste levertijd is overeengekomen.

Als de aanbieder bij wanprestatie van de opdrachtgever tot buitengerechtelijke maatregelen overgaat, dan komen de kosten daarvan voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is.

Indien de kredietwaardigheid van de opdrachtgever daartoe aanleiding geeft, kan de aanbieder zekerheid verlangen bij gebreke waarvan hij de uitvoering van de overeenkomst kan opschorten.

Ingeval van liquidatie, insolventie, faillissement, surseance van betaling, overdracht van bedrijf of fusie van de opdrachtgever zullen diens verplichting jegens aanbieder onmiddellijk opeisbaar zijn.

Artikel 10:   RISICO EN VERZEKERING

Het risico voor de zaken zal op de opdrachtgever overgaan bij aflevering. De opdrachtgever zal op zijn kosten de zaken, voor zover niet zijn onbetwist eigendom, genoegzaam verzekeren en verzekerd houden tegen brand, diefstal, beschadiging, verlies en alle andere risico’s waarvan dekking gelet op de omstandigheden van het geval gebruikelijk of redelijkerwijs geboden is. Indien opdrachtgever om welke redenen dan ook nalaat aan deze verplichtingen te voldoen, is aanbieder te allen tijde gerechtigd de zaken, die in zijn eigendom zijn gebleven, terug te nemen.

Opdrachtgever zal aanbieder op haar verzoek de polissen van de door opdrachtgever te sluiten verzekeringen alsmede een bewijs van tijdige premiebetaling ter inzage geven.

Alle kosten van en lasten verbonden aan de verzekering die aanbieder voor of op verzoek van opdrachtgever eventueel tot stand brengt, komen geheel voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 11:   GARANTIES

Aanbieder dient slechts zorg te dragen voor het voldoen van de zaken aan die afmetingen, outillage, geschiktheidspecificaties, keuringen, certificaties, veiligheidsvoorschriften en overige vereisten die schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.

Aanbieder is tot geen enkele andere garantie gehouden dan die welke schriftelijk en uitdrukkelijk als zodanig tussen partijen zijn overeengekomen.

Artikel 12:   RECLAMES

De opdrachtgever zal bij aflevering van de zaken door aanbieder onderzoeken of deze aan de overeenkomst voldoen. Ieder geconstateerd gebrek zal aan aanbieder worden gemeld en binnen drie werkdagen schriftelijk worden bevestigd.

Klachten die niet schriftelijk of later dan bovengenoemde termijn worden opgegeven, worden niet in behandeling genomen.

Klachten geven geen recht tot het niet voldoen van factuurbedragen.

Ieder recht op reclame vervalt indien het geleverde onoordeelkundig is behandeld. Voorts is iedere aansprakelijkheid uitgesloten wanneer de zaken voor een ander doel worden gebruikt dan waarvoor ze zijn bestemd.

Wordt een tijdig ingediende reclame juist bevonden, dan is de aanbieder gehouden de ondeugdelijke zaken te vervangen door zaken van juiste kwaliteit. Voor geringe en onvermijdelijke afwijkingen is de aanbieder nimmer aansprakelijk.

Mochten de reclames gegrond of juist worden bevonden en herstel van de zaken niet meer mogelijk zijn, dan is de aanbieder niet verder aansprakelijk dan ten hoogste tot het bedrag van de factuur, c.q. facturen. Aansprakelijkheid voor gevolgschade wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Ieder andere en/of verdergaande aansprakelijkheid is uitgesloten.

Rechtsvordering van opdrachtgever jegens aanbieder dient binnen 12 maanden na het ontstaan van de klacht in rechte aanhangig gemaakt te worden door opdrachtgever, bij gebrek waarvan de rechtsvordering van de opdrachtgever komt te vervallen.

Artikel 13:   AANSPRAKELIJKHEID EN SCHADEVERGOEDING

Aanbieder is slechts aansprakelijk voor schade, die aan haar opzet of grove schuld te wijten is.

Aanbieder is slechts aansprakelijk voor schade geleden door opdrachtgever, die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan aanbieder toe te rekenen tekortkoming, met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade waartegen aanbieder verzekerd is, dan wel redelijkerwijs gezien de in de branche geldende gebruiken verzekerd had behoren te zijn. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen:

Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade (bedrijfsstoring, liggeld en andere onkosten, derving van inkomsten/winst e.d.) door welke oorzaak dan ook ontstaan. De opdrachtgever dient zich desgewenst tegen deze schade te verzekeren.

Aanbieder is in geen geval aansprakelijk voor aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade vanwege gederfde winst. Aanbieder is voorts in geen geval aansprakelijk voor vertragingsschade, schade in verband met het in het geheel niet leveren van de zaak vermeld in de overeenkomst, schade wegens verlies van gegevens, schade wegens overschrijding van de leveringstermijn, als gevolg van de gewijzigde omstandigheden, schade als gevolg van gebrekkige medewerking, informatie of materialen door opdrachtgever.

Voor schade veroorzaakt door opzet of door grove schuld van hulppersonen is aanbieder niet aansprakelijk.

Aanbieder is nimmer gehouden tot schadevergoeding die de nominale factuurwaarde van de geleverde zaken ten aanzien waarvan schadevergoeding wordt gevorderd te boven gaat. De eventueel te betalen schadevergoeding is dus beperkt tot maximaal de hoogte van het factuurbedrag waarvoor die specifieke zaak is geleverd

Opdrachtgever vrijwaart aanbieder voor alle aanspraken van derden voortkomend uit het onoordeelkundig gebruik van de door haar geleverde zaken of het gebruik in afwijking van door aanbieder gestelde voorschriften en instructies.

Artikel 14:   ANNULERING

Indien de opdrachtgever een eenmaal aan de aanbieder verstrekte opdracht annuleert, dan is de opdrachtgever aan de aanbieder een vergoeding wegens gemaakte onkosten en wegens winstderving verschuldigd van 20% van het totaalbedrag van de opdracht.


Artikel 15:   ONTBINDING

Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting aan hem door de overeenkomst opgelegd, alsmede in geval van faillissement, surséance van betaling, stillegging of liquidatie van zijn bedrijf, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft de aanbieder het recht zonder enige  ingebrekestelling en zonder rechtelijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, te zijner keuze, zonder dat hij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden is, doch onverminderd hem verder toekomende rechten, een en ander voor zover de tekortkoming zulks rechtvaardigt. In deze gevallen is elke vordering, welke de aanbieder ten laste van de opdrachtgever heeft of verkrijgt, dadelijk en ineens opeisbaar.

Het in gebreke zijn van de opdrachtgever geeft de aanbieder de bevoegdheid zijn eigen verplichting op te schorten en niet eerder na te komen dan na voldoende zekerheidsstelling door de opdrachtgever, of de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks ter beoordeling van de aanbieder.

Artikel 16:   TOEPASSELIJK RECHT

Op alle met de aanbieder gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing, ook in geval overeenkomsten of opdrachten worden aangegaan met buitenlandse bedrijven en/of personen.

Alle geschillen uit overeenkomsten voortvloeiend of daarmee verband houdend, ook die geschillen welke slechts door een van partijen als zodanig beschouwd worden, zullen uitsluitend aanhangig gemaakt kunnen worden bij de bevoegde rechter of kantonrechter in het arrondissement Roermond, tenzij wettelijke bepalingen zich daartegen verzetten.

Afdeling 2: AANVULLENDE BEPALINGEN BETREFFENDE HUUR EN VERHUUR:

De in deze afdeling opgenomen bepalingen gelden uitsluitend voor overeenkomsten  met betrekking tot verhuur van zaken door aanbieder en vormen een aan vulling op de bepalingen van afdeling 1 van deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden. In deze afdeling wordt de overeenkomst aangeduid als “huurovereenkomst” en de aanbieder als “huurder” en de zaken als het “gehuurde”.

Artikel 17:   HUURPRIJS

De door partijen overeengekomen huurprijs is de kale huurprijs. Alle bijkomende kosten, rechten, heffingen, belastingen, verband houdend met de huurovereenkomst alsmede de verhogingen daarvan, komen geheel voor rekening van huurder, zonder recht van verrekening. Verhuurder is gerechtigd deze bij de eerste facturering of op enig ander moment geheel in rekening te brengen bij huurder.

Tevens komen met in achtneming van het in afdeling 1 bepaalde voor rekening van de huurder de kosten ter zake van transport, laden, lossen, montage en demontage, bediening, onderhoud, keuringen, hulpmaterialen, verbruiksartikelen (o.a. koel- en smeermiddelen en brandstof) en de kosten terzake van het in de oude staat terugbrengen van het gehuurde.

In geval van beschadiging of verlies van het gehuurde komen de daarmee ontstane kosten geheel voor rekening van de huurder, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de verhuurder.

De huurprijs wordt berekend per kalenderdag waarbij een gedeelte van een kalenderdag, alsmede de dag van aflevering en de dag van weder in ontvangst name elk als een volle dag geldt.

De huurprijs is onverkort en over de volle huurperiode - of tot zoveel later als teruggave van het gehuurde door huurder plaatsvindt - verschuldigd, ook als de huurder geen gebruik van het gehuurde heeft gemaakt of heeft kunnen maken. Echter indien en voor zover gebruik niet mogelijk is door een omstandigheid waarop verhuurder genoegzaam invloed heeft of in redelijkheid kan hebben en die omstandigheid met in achtneming van de Algemene Voorwaarden geheel aan haar toerekenbaar is, is geen huur verschuldigd voor de periode vanaf de achtste dag nadat het gebruik onmogelijk is geworden, tot op de dag waarop de oorzaak is opgeheven.

Artikel 18:   RAPPORTEN

Door verhuurder wordt bij aflevering / weder in ontvangst name, een afleveringsrapport / retourrapport van het gehuurde opgemaakt en door beide partijen ondertekend.

Indien het afleveringsrapport door huurder niet wordt ondertekend, geldt het gehuurde als afgeleverd in goede staat en conform de overeenkomst.

Artikel 19:   KEURING

De huurder is gerechtigd om voor aflevering c.q. transport het gehuurde door een daartoe bevoegde instantie te laten keuren. De daarmee gepaard gaande kosten komen geheel voor rekening van de huurder. De huurder zal verhuurder voor aflevering c.q. voor transport informeren omtrent de resultaten en conclusies van de keuring. Indien de huurder van deze mogelijkheid geen gebruik maakt, wordt het gehuurde geacht in goede staat en conform de overeenkomst te zijn afgeleverd.

Artikel 20:   GEBRUIK

Het gehuurde is vanaf het moment van aflevering c.q. vanaf het moment van transportstelling tot aan het moment van weder in ontvangst name door verhuurder voor huurders risico en verantwoordelijkheid. De huurder is aansprakelijk voor alle in die periode aan het gehuurde ontstane schade en gebreken alsmede voor alle in die periode door, met of in gevolge het verhuurde veroorzaakte schade. Reparatie, herstel en/of vervanging mag alleen worden uitgevoerd door dan wel met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming en conform instructies van verhuurder.

Huurder zal het gehuurde vanaf het moment van aflevering tot en met weder in ontvangst name door verhuurder in goede staat onderhouden. Huurder zal het gehuurde uitsluitend conform de bestemming en de feitelijke geschiktheid daarvan en conform de door de bevoegde autoriteiten gestelde regels en voorschriften gebruiken.

Huurder zal de door verhuurder vastgestelde regels en aanwijzingen ter zake van het gebruik van het gehuurde naleven.

Huurder is aansprakelijk voor alle nadelige gevolgen van de niet naleving van het hierboven in dit artikel gestelde.

Verhuurder is gerechtigd tot opschorting van haar prestaties en /of tot ontbinding van de huurovereenkomst indien het gehuurde wordt verwaarloosd of ondeskundig, onbevoegd of onrechtmatig wordt gebruikt.

Huurder mag geen wijzigingen aan of op het gehuurde aanbrengen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van verhuurder.

Montage, demontage en/of bediening van het gehuurde mag uitsluitend met toestemming van en op aanwijzing van verhuurder plaatsvinden.

Verhuurder is te allen tijde gerechtigd om controle op het gehuurde uit te oefenen of te doen uitoefenen. Hiertoe verleend de huurder alle nodige medewerking.

Verhuurder is slechts gehouden die keuringen uit te voeren  of te doen uitvoeren die volgens de overeenkomst dient te worden uitgevoerd, altijd op kosten van de huurder. De huurder verleent alle nodige medewerking aan de keuringen.

Huurder zorgt zowel met het oog op het behoud van het gehuurde als met het oog op de belangen van partijen en derden voor alle veiligheidsvoorzieningen, afdichtingen, preventiemaatregelen, vergunningen etc. samenhangende met of benodigd voor het gebruik van het gehuurde. De daarmee gemoeide kosten komen geheel voor rekening van de huurder zonder recht van  verrekening.

Wederverhuur c.q. onderverhuur door huurder van het gehuurde is niet toegestaan, tenzij met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van verhuurder.

Artikel 21:   ONDERHOUD EN REPARATIE

Op verhuurder rusten alleen die onderhoudsverplichtingen die zij schriftelijk in concreto jegens huurder op zich heeft genomen. Voor het overige wordt al het benodigde en/of verlangde onderhoud vanaf het moment van aflevering tot de weder in ontvangst name van het gehuurde door verhuurder en voor rekening van huurder en met in achtneming van verhuurders eventuele instructies uitgevoerd.

Huurder meldt alle storingen, defecten en schades aan, alsmede elk verlies van het gehuurde terstond schriftelijk aan verhuurder. In dat geval zal de huurder de desbetreffende instructies van verhuurder opvolgen.

Indien het gehuurde wegens schade als wrak of anderszins wordt of moet worden opgegeven, weggevoerd of ter plaatse achtergelaten, zijn alle daarmee samenhangende verplichtingen en kosten voor huurder, zonder recht van verrekening.

Artikel 22:   VERZEKERING EN VRIJWARING

Huurder zal onverminderd zijn verplichting tot verzekering van het gehuurde zelf, voor de periode vanaf het moment van aflevering tot en met het moment van weder in ontvangst name door verhuurder op haar kosten een verzekering afsluiten en in stand houden ter dekking van huurders en verhuurders aansprakelijkheid aangaande door het gehuurde veroorzaakte schade inclusief brandschade en bedrijfsschade, waarin regres op verhuurder wordt uitgesloten. Op eerste verzoek van verhuurder zal huurder de polissen van bedoelde verzekeringen alsmede het bewijs van premiebetaling aan verhuurder ter inzage geven.

Huurder vrijwaart verhuurder van alle aanspraken van derden terzake van schade veroorzaakt door het gehuurde en/of door verhuurder, haar ondergeschikte en/of degene van wie zij zich anders bediend, tenzij  sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van verhuurder.

Huurder vrijwaart verhuurder van alle aanspraken jegens derden, ontstaan in verband met het gebruik van het gehuurde alsmede voor alle boetes e.d. die aan verhuurder worden opgelegd ten gevolge van het overtreden van de wet door huurders werknemers of degene van wie hij zich anderszins bediend of andere betrokkenen.

Artikel 23:   TERUGGAVE

Bij het einde van de huurperiode verplicht de huurder zich het gehuurde schoon en in goede staat aan verhuurder terug te bezorgen op de overeengekomen locatie althans op het door verhuurder aangewezen depot.

Al hetgeen dat door of in opdracht van huurder met toestemming van verhuurder op of aan het gehuurde is aangebracht wordt na inlevering van het gehuurde eigendom van verhuurder onverminderd het recht van verhuurder om een en ander op kosten van huurde te doen verwijderen.

Huurder is aansprakelijk voor alle aan het gehuurde ontstane gebreken en de schade die door verhuurder bij weder in ontvangst name of nadien worden vastgesteld. Voorts is huurder aansprakelijk voor alle reinigingskosten indien het gehuurde niet geheel schoon  aan verhuurder is teruggegeven.

Huurder is aansprakelijk voor verlies van sloten, sleutels, kentekenbewijzen of andere documenten en daarmee samenhangende bedrijfsschade en andere schade die verhuurder mocht lijden.

Artikel 24:   TRANSPORT

Transport van het gehuurde - voor zowel voor, tijdens als na het gebruik van het gehuurde - is geheel voor rekening en risico van huurder, zonder recht van verrekening. Huurder zorgt voor een genoegzame transportverzekering op zijn kosten.


Artikel 25:   EINDE HUUROVEREENKOMST

De Huurovereenkomst eindigt van rechtswegen bij afloop van de overeengekomen huurperiode.

Huurovereenkomst met opzeggingsregeling eindigt door opzegging door een van de partijen met in achtneming van de overeengekomen opzegtermijn.